:)

و اگر بر تو ببندد همه ره ها و گذرها

ره پنهان بنماید که کس آن راه نداند

(タイトルなし) のデコメ絵文字حضرت مولانا

يكشنبه ۱۲ دی ۹۵