:)
                                                 
نیمه سیب سقراطی جمعه ۱۳ شهریور ۹۴