:)

عاشق آن نیست که هر لحظه زند لاف محبت

مرد آنست که لب بَندد و بازو بگشاید

قاآنی

[1دانلودانه ... 

تو لب تر کن، ببین من، چقدر دیوونه میشم ...

يكشنبه ۵ آبان ۹۸