:)

مطمئن باش نمی‌میرم تا دوباره 

بیایی، برگردی، بعد ... من ببوسمت.

(タイトルなし) のデコメ絵文字سید علی صالحی

دوشنبه ۱۸ ارديبهشت ۹۶