:)

نشسته‌ام ،

با شب قمار می‌کنم

و هر چه می‌بَرم

تاریک‌تر می‌شوم ...

(タイトルなし) のデコメ絵文字 گروس عبدالملکیان

دوشنبه ۹ اسفند ۹۵