اصلاً کجا را دارم بروم ؟

پیرمردی کنار ِ من

سخت، خسته و گران برمی‌خیزد،

اما دوباره می‌نشیند،

انگار از خوش سوال کرده است :

برخیزم که چه ؟

کجا بروم ؟

درد است دیگر، درد ...!

(タイトルなし) のデコメ絵文字سید علی صالحی

چهارشنبه ۱۳ مرداد ۹۵