حس ِ خوبیه ...

خوشبختی مگه چیه ؟؟؟ 

مگه میشه با خوندن این پست و داشتن همچین دوستای بامعرفتی خوشبخت نبود ؟؟؟ مگه میشه ؟؟؟

چهارشنبه ۱۶ دی ۹۴